Ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil
a dal svůj život jako výkupné za všechny.     Mt 10, 45

O nás

Zavítáte-li někdy do Napajedelského kostela sv. Bartoloměje, jistě si při liturgii vepředu všimnete mladých hochů oděných v bíločerných úborech jak přisluhují knězi - no, tak to jsme my, ministranti farnosti Napajedla.

Celkem je nás kolem patnácti, ovšem přesný počet nelze pokaždé přesně určit neboť dveře k oltáři jsou stále otevřené a noví hoši jsou vždy vítáni, naopak stávající ministranty zde nikdo násilím nemůže držet, služba u oltáře je tedy čistě dobrovolná. Kdo nás to tedy přivádí dopředu k oltáři? Kdo nás to stále stmeluje? No přeci samotný Duch Svatý! ...Kdo jiný.

Společně se scházíme nejen u oltáře při mši svaté, ale i na společných schůzkách. Dále jsou to třeba ministrantské tábory, společné výlety a jiné akce.

Věk pro tuto službu není nikde stanoven a tvrzení, že ministrování je pro „jen malé“ je hloupou výmluvou těch, co se bojí více zapojit do života farnosti. Skutečnost je taková, že právě v době dospívání může mladý muž v této službě nalézt nový smysl a obohacení pro svůj duchovní život.

Co je to ministrování ?

Slovo „ministrant“ pochází z latiny ze slova „ministrare“, to znamená sloužit. Ministrant je ten, který slouží Bohu všude tam kde je, nebo má být Bůh oslavován. Ministrování tedy není jen služba u oltáře (i když tam je naše první a hlavní místo služby), je to také důležitý celoživotní postoj. Umět sloužit i službu přijímat. Ministrování se tak může stát důležitým prvkem duchovní formace mladého člověka.

Co tato služba může nabídnout ?

  • chlapec vyrůstající v blízkosti oltáře se může stále setkávat s Bohem, ať už v eucharistii nebo ve slově Božím, a tak Boha lépe poznávat
  • mladý člověk se více zapojí do života farnosti
  • lépe se může seznámit s liturgií a vším s ní spojeným
  • má možnost se blíže poznat s jinými věřícími hochy z farnosti a nalézt tak mezi nimi nové přátele, se kterými (na rozdíl od ostatních spolužáků) se může otevřeně bavit o věcech víry
  • může svou víru stále prohlubovat a postupně tak dozrávat ve skutečného muže

…to vše jen pokud chce opravdově poznávat Boha a samozřejmě, pokud tato jeho snaha je podporována z řad jeho rodičů a příbuzných. Jen tak může mladý člověk nalézt v této službě nový rozměr pro svůj duchovní život.

- patroni ministrantů: svatý Tarzicius a svatý Dominik Savio

Ministrantské logo a jeho význam

ministrantské logo
  • zaměříme-li se na vnější obrys loga - nalezneme jeho první a nejspíš nejdůležitější význam....a to kalich s hostií = tělo a krev našeho Pána, akt lásky, kdy se nám nabízí samotný Bůh v eucharistii, vrchol mše svaté, při které svou ministrantskou službou knězi pomáháme
  • dále si můžeme povšimnout, že kalich je rozdělen na pohár a stopku, přičemž pohár připomíná písmeno M a stopka písmeno N…. jedná se o zkratku MN = „Ministranti Napajedla“
  • a v poslední řadě můžeme zapojit svou fantazii a spatřit tak postavičku, která (podle čtvercového výřezu u krku a jakoby černé suknice) nemůže představovat nikoho jiného než ministranta, jenž navíc jako by podával své srdce Pánu….právě tento postoj by měl být postojem každého ministranta a nejen ministranta, ale každého z nás